Ñaúng Caáp Theá Giôùi Hoäi TuïÑaúng Caáp Theá Giôùi Hoäi TuïÑaúng Caáp Theá Giôùi Hoäi TuïÑaúng Caáp Theá Giôùi Hoäi Tuï
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam (PPCAT) có tiền thân là công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh, được thành lập ngày 17/02/1996. An Thịnh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyên đầu tư xây dựng các dự án khu công nghiệp, khách sạn, khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc.

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

Dự án nổi bật

Các công ty thành viên - đối tác